ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Ειδικά Τμήματα Έκθεσης

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Α' Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διδασκαλία υψηλών απαιτήσεων για υψηλές επιδόσεις σε ένα εξεταζόμενο αντικείμενο που προβληματίζει τους υποψήφιους.

Επιδιώκεται η αυτονόμηση της κριτικής ικανότητας του υποψηφίου, ώστε αυτός να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις μιας εξεταστικής δοκιμασίας.

Η προετοιμασία του μαθητή στηρίζεται στο συνδυασμό της πλήρους θεωρητικής κάλυψης του μαθήματος με συνεχείς και επαναλαμβανόμενες πρακτικές ασκήσεις. Διασφαλίζεται:

  • Καθοδήγηση του μαθητή βήμα βήμα στη μεθοδολογία της περίληψης.
  • Εξοικείωση με τις απαιτήσεις κάθε είδους ασκήσεων (λεξιλογικών, υφολογικών, δομής) που περιέχονται στα κριτήρια των Πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Κατανόηση της τεχνικής για την παραγωγή λόγου σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξετάσεων (σχεδιαγραμματική προσέγγιση, οργανωμένη δομή).
  • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, αναβάθμιση των εκφραστικών μέσων του μαθητή.
  • Σωστή διαχείριση του χρόνου σε συνθήκες Πανελλαδικών. 
  • Συνεχής και αναλυτική αξιολόγηση της προσπάθειάς του, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στο γραπτό λόγο.

                 ΤΑΞΗ

   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

            Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

                       2

3ωρο

            Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

                       2

3ωρο

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 3

3ωρο